آموزش نرم افزار سالید ادج (Solid Edge)

 آموزش نرم افزار  Solid edge


 نرم افزار Solid Edge يك ابزار كمك كامپيوتر ي است كه بر اساس سيستم CAD طراحي شده است . به كمك اين نرم افزار امكان مونتاژ ماشين آلات ، مدل سازي قطعات ونقشه كشي Drawing  بوجود مي آيد نرم افزار Solid Edge بر اساس توسعه تكنولوژي STREAM   به عنوان يك وسيله كه سودآوري وبرگشت سرمايه توليد كنندگان را تضمين  مي كند ، طراحي شده است . تكنولوژي STREAM  در Solid Edge بهره وري CAD را براي گروه مهندسيني كه در زمينه مدل سازي فعاليت مي كنند ، افزايش وبرداشت منطقي توليد را به همراه دارد . تكنولوژي Solid Edge   باعث آموزش وكاربرد ساده ودر نتيجه افزايش بهره در سيستم CAD را شامل مي شود .

آمورش نرم افزار Solid Edge


جلسه 5: دستور Hole - آموزش سالید ادج Solid Edge

جلسه 5: دستور Hole - آموزش سالید ادج Solid Edge لرن مکانیک ، مرجع آموزش مهندسی مکانیک


جلسه 4: دستور revolved cut - آموزش سالید ادج Solid Edge

جلسه 4: دستور revolved cut - آموزش سالید ادج Solid Edge لرن مکانیک ، مرجع آموزش مهندسی مکانیک