تحلیل الاستوپلاستيك كشش عميق يك ورق با استفاده از روش المان محدود


 

توسعه و طراحی ابزارآلات براي فرآیند کشش عمیق ورق می تواند بسیار وقت گیر و پرهزینه باشد. مدلسازي براساس اجزاء محدود براي این پروسـه ي شـکل دهـی، ایـن توانایی را به ما می دهد تا بتوان این هزینه ها را کاهش داد. دراین پایان نامه، عملیات ورق فلزي توسط یک سمبه به داخل قالب مقعـر فـرو برده شده تا شکل پیداکند بطوریکه در آخر ضخامت ورق نزدیک ضخامت اولیه باشد. همزمان با حرکت روبه پایین سمبه، لبه هاي کناره ورق فلزي بنام فلنچ در جهت شعاعی کشیده شده و همزمـان بـا ایـن حرکت، تنشهاي محیطی فشاري به محیط ورق واردمیشود پس درك ساختار ایـن تنشـهاي فشـاري وکششی براي تحلیل فرآیند، پیشبینی نیروي شکل دهی، مقدار عمق نفوذ ابزار، نسبت کشش و دیگر پارامترها بسیار حائر اهمیت است.

مطالعه الگوی جریان در راکتورهای ایرلیفت با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی


 

راکتورهای ایرلیفت ابزاری مناسب برای استفاده در فرآیندهای شیمیایی به‌ویژه برای فرآیندهای زیستی و یا فرآیندهایی با حضور واکنش‎دهنده‎ها و یا با محصولات گازی است. در راکتورها و بیوراکتورهای ایرلیفت با تزریق هوا و عمل هوادهی، گردش مواد و انتقال جرم و حرارت در چند فاز، صورت می‎گیرد؛ بنابراین در این پایان‌نامه سازوکار راکتور ایرلیفت بررسی و به‌وسیله دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) شبیه‎سازی خواهد شد. معادلات حاکم بر جریان سیال بر تمام المان‌های در نظر گرفته‌شده در فضای محاسباتی اعمال‌شده و به‌صورت هم‌زمان حل‌شده‌اند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی با تکنیک CFD شامل بردارها و کانتورهای سرعت و همچنین ماندگی گاز درون راکتور در دبی‌های مختلف جریان گاز ورودی به راکتور و همچنین کسر حجمی گاز به‌دست‌آمده و با مطالعات پیشین مورد مقایسه قرارگرفته است. اختلاف نتایج بین مدل‌های مختلف گذشته و این پژوهش در نوع سیال و هندسه راکتور بود. نتایج حاصل از شبیه‌سازی حاضر توانایی پیش‌بینی هیدرودینامیک جریان درون راکتور را داشته که در طراحی راکتورهای ایرلیفت بسیار مهم می‌باشد.

بهینه‌سازی پارامترهای سیستم تعلیق در خودروهای صحرایی به منظور بهبود عملکرد فرمانپذیری


 

. هدف از این کار دستیابی به بهینه ترین حالت جهت طراحی خودرو به منظور بهبود فرمانپذیری  خودرو می باشد. انجام آزمایش های مختلف بر روی خودروها به منظور رسیدن به بهینه ترین حالت فرمانپذیری  به دلیل هزینه سنگین و هم چنین زمان بر بودن برای شرکت های خودرو ساز تقریبا غیرممکن است لذا در این پژوهش با استفاده از الگوریتم ژنتیک ، آزمایش های مختلف طراحی و با بهره گرفتن از نرم افزار شبیه-سازی   Mechanical Simulation CarSim آزمایش های طراحی شده انجام و میزان اثر گذاری هر یک از پارامترهای یاد شده بررسی خواهد شد.

عیب یاتاقان غلتشی بر پایة تحلیل ارتعاش و روش هوش مصنوعی


 

یاتاقان ها از جمله اجزای مکانیکی پر کاربرد در صنایع مختلف می باشد. بر این اساس تشخیص زودهنگام عیوب آن ها به منظور جلوگیری از خرابی های بیشتر و از کارافتادگی ماشین آلات، توقف کارکرد و به تبع تحمیل هزینه های سنگین تعمیرات و تعویض، ضروری است. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی و تشخیص عیب یاتاقان های غلتشی با استفاده از آنالیز ارتعاش می پردازد. بدین منظور این تحقیق از دو بخش آزمون تجربی و تحلیل داده تشکیل شده است. در بخش آزمون تجربی سیگنال های ارتعاش منتشره از یک یاتاقان غلتشی حین کارکرد، توسط تجهیزات داده برداری ارتعاش شامل حسگر شتاب سنج، آمپلی فایر و دستگاه داده برداری اندازه گیری  شد. داده برداری ارتعاشی یاتاقان از ابتدای طول عمر تا انتهای طول عمر آن یعنی زمانی که خرابی در یاتاقان ایجاد شد، انجام شد. بدین نحو، بانک اطلاعاتی حاوی داده های ارتعاشی از حالت شروع تا خرابی ایجاد شد.

تحلیل تنش به روش المان محدود یک شاتون موتور احتراق داخلی به کمک ترمودینامیک زمان محدود


 

در این پایان نامه تحلیل تنش به روش المان محدود بر روی شاتون موتور ملی به کمک ترمودینامیک زمان محدود مورد بررسي قرار گرفته است. در ابتدا پیستون در نرم افزار سالید ورک مدل سازی شده است، سپس فایل خروجي از سالید ورک در فرمت پاراسالید ذخیره و در نرم افزار انسیس وارد گردیده است و تحلیل های مکانیکي، حرارتي و ترمومکانیکي برروی آن انجام گرفته است. 

در ابتدا تنش فون مایزز در تحلیل های مکانیکي، حرارتي و ترمومکانیکي در حالت ماکزیمم فشار وارد بر شاتون صورت پذیرفته است و با تحلیل های دیگر محققان صحت سنجي شده است.