class="no-js">

چه چیزهایی در خودروي برقی مهم است؟

چه چیزهایی در خودروي برقی مهم است؟Reviewed by چه چیزهایی در خودروي برقی مهم است؟ on May 15Rating: 5.0چه چیزهایی در خودروي برقی مهم است؟چه چیزهایی در خودروي برقی مهم است؟

چه چیزهایی در خودروي برقی مهم است؟


در حالیکه در یک ماشین بنزینی موتور آن تنها قسمت مهم آن محسوب می شود و اندازه باك و پمپ بنزینی که در آنجا بنزین می زنید اصلاً اهمیت ندارد در خودروي برقی می توان گفت که هم موتور و هم باك بنزین )باتري( و هم پمپ بنزین )شارژر( هر یک اهمیت خاص خود را دارند.

مطمئناً در زمان اختراع ماشین و سال هاي اولیه استفاده از آن که بنزین در همه جا یافت نمی شد هم سایز باك بنزین مطرح بوده و هم پمپی که می خواستید از آن بنزین بزنید و یا سایز پیاله اي که با آن ماشین شما باید پر می شد زیرا یک بنزین زدن ۵دقیقه اي امروزي احتمالاً بیش از یکصد سال پیش خیلی بیش از ۵ دقیقه وقت می برده و باك بنزین ها هم به اندازه امروزي نبوده زیرا موتور ماشین ها ضعیف بوده و نمیتوانست بار زیادي را حمل نماید.

چه چیزهایی در خودروي برقی مهم است؟
چه چیزهایی در خودروي برقی مهم است؟

همین مسائل امروز در ماشین هاي برقی وجود دارد. در واقع می توان گفت در یک ماشین برقی این روزها باتري مهم ترین عنصر، شارژر دومین عنصر مهم و موتور الکتریکی که بیش از یکصد و پنجاه سال پیش اختراع شده از اهمیت کمتري برخوردار است. البته بین موتورهاي ACو DCباید گفت که ACگرانتر و داراي کارایی بهتري می باشد. شما مطلب بیشتر در مورد موتورهاي الکتریکی نمی خوانید که معادل آنچه در ماشین بنزینی است باشد. در ماشین بنزینی تعداد سیلندر تعداد سوپاپ، نوع آرایش موتور، دو ضربه یا چهار زمانه بودن کاربراتور یا انژکتور بودن هر یک در عملکرد تأثیر بسزایی دارند.

در ماشین برقی پیچیدگی زیادي در موتور نیست اگرچه کنترل کننده موتور Driverسیستم پیچیده اي است که جدا از موتور و بین باتري و موتور عمل می نماید. باتري که همیشه مشکل اصلی براي ماشین هاي برقی بود اکنون با همگانی تر شدن باتري هاي لیتیوم یونی Li ionخیلی بهتر شده است.

این باتري ها در شرایط مساوي با وزن و حجم کمتر نسبت به باتري هاي اسیدي و باتري هاي MIMHعمل می کنند و نرخ دشارژ شدن باتري بعلت عدم استفاده فقط یک درصد در ماه می باشد و در مقابل حرارت نیز بهتر از باتري هاي اسیدي عمل می کنند. یادم می آید که در اوایل دهه هشتاد میلادي که هواپیماهاي رادیو کنترل باتري اي می ساختم و پرواز میدادم. هواپیماهاي بسیار سبک را می شد فقط دو دقیقه پرواز داد. در اوایل قرن بیست و یکم می توانستید یک هواپیماي متوسط وزن را یک ربع پرواز دهید و اکنون فکر می کنم عمر باتري آن هواپیماها به نیم ساعت هم رسیده باشد. اگر همین پیشرفت در بیست سال آینده در باتري ماشین هاي برقی اتفاق بیافتد فوق العاده است .

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *