اولین-همایش-ملی-مکانیک-محاسباتی-و-تجربی-CEM2019
  مقاله کنفرانسی

 1. بررسی آزمایشگاهی جریان کاویتاسیون و ویژگی های آن داخل اورفیس های نازک
 2. سال انتشار :1397
  محل انتشار: نخستین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
  نویسندگان: محمدرضا داودی ،میراعلم مهدی
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 10 صفحه
  سال انتشار : 1397
  اولین-همایش-ملی-مکانیک-محاسباتی-و-تجربی-CEM2019
  مقاله کنفرانسی

 3. بررسی اثرات نقص شکل هندسی در کمانش غیرخطی پوسته نامتقارن کروی بدنه ترانسفراسکرت نجات
 4. سال انتشار :1397
  محل انتشار: نخستین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
  نویسندگان: محمد گندمکار ،سعید کاظم زاده
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 6 صفحه
  سال انتشار : 1397
  اولین-همایش-ملی-مکانیک-محاسباتی-و-تجربی-CEM2019
  مقاله کنفرانسی

 5. بررسی اثر موقعیت شمع نسبت به انژکتور در عملکرد موتور پاشش مستقیم گاز طبیعی با بارچینه ای با شبیه سازی عددی
 6. سال انتشار :1397
  محل انتشار: نخستین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
  نویسندگان: علی میرمحمدی ، قادر دلیری
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 7
  سال انتشار : 1397
  اولین-همایش-ملی-مکانیک-محاسباتی-و-تجربی-CEM2019
  مقاله کنفرانسی

 7. بررسی اثر مسیر جوشکاری بر روی توزیع تنش پسماند ناشی از فرایند جوشکاری چند پاسه قوس الکتریکی تنگستن با استفاده از روش اجزای محدود
 8. سال انتشار :1397
  محل انتشار: نخستین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
  نویسندگان: احسان شیری ورنامخواستی ،*محسن حیدری بنی ،شاهین شاه محمدی بنی ،3مجید اسکندری شهرکی ،جعفر اسکندری جم
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 6 صفحه
  سال انتشار : 1397
  اولین-همایش-ملی-مکانیک-محاسباتی-و-تجربی-CEM2019
  مقاله کنفرانسی

 9. بررسی اثر شعاع دماغه درگرمایش آیرودینامیکی جسم ابرصوتی با در نظر گرفتن فعل و انفعاالت شیمیایی گونههای هوا با استفاده از نرمافزار انسیس فلوئنت
 10. سال انتشار :1397
  محل انتشار: نخستین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
  نویسندگان: لیدا خسروانی ،سجاد قاسملوی ،*حمید پرهیزکار
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 9 صفخه
  سال انتشار : 1397
  اولین-همایش-ملی-مکانیک-محاسباتی-و-تجربی-CEM2019
  مقاله کنفرانسی

 11. بررسی اثر زاویه نیم راس دماغه جسم ابرصوتی درگرمایش آیرودینامیکی با در نظر گرفتن فعل و انفعالات شیمیایی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت
 12. سال انتشار :1397
  محل انتشار: نخستین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
  نویسندگان: لیدا خسروانی ،سجاد قاسملوی ،*حمید پرهیزکار
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 8 صفحه
  سال انتشار : 1397
  اولین-همایش-ملی-مکانیک-محاسباتی-و-تجربی-CEM2019
  مقاله کنفرانسی

 13. بررسی اتلاف امواج فراصون هدایت شده درخطوط لوله پوشش داربیتومن 50
 14. سال انتشار :1397
  محل انتشار: نخستین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
  نویسندگان: محمدامین بشارتی فر ،پژمان تقیپوربیرگانی
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 7 صفحه
  سال انتشار : 1397
  اولین-همایش-ملی-مکانیک-محاسباتی-و-تجربی-CEM2019
  مقاله کنفرانسی

 15. آنالیز تجربی عملکرد پیل سوختی غشاء پلیمری هیدروژن- هوا با طراحی و مدلسازی عددی میدان شارش سوخت و اکسیدانت
 16. سال انتشار :1397
  محل انتشار: نخستین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
  نویسندگان: میر مجتبی حسنی ،*مظاهر رحیمی اسبوئی ،سید مجید رهگشای
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 8 صفحه
  سال انتشار : 1397
  اولین-همایش-ملی-مکانیک-محاسباتی-و-تجربی-CEM2019
  مقاله کنفرانسی

 17. افزایش راندمان خنک کاری انتهای محفظه احتراق با استفاده از سوراخ های استوانه ای ترنچ شده ردیفی
 18. سال انتشار :1397
  محل انتشار: نخستین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
  نویسندگان: مریم السادات سلیمانپور
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 7 صفحه
  سال انتشار : 1397
  اولین-همایش-ملی-مکانیک-محاسباتی-و-تجربی-CEM2019
  مقاله کنفرانسی

 19. استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی با رویکرد شبکه متحرک، برای محاسبه ی ضریب جرم افزوده طولی یک جسم دلخواه
 20. سال انتشار :1397
  محل انتشار: نخستین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
  نویسندگان: محمد راسخ، میراعلم مهدی
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 9 صفحه
  سال انتشار : 1397

  اخبار کنفرانس ها و همایش ها

  JR_JAEHR

  فراخوان مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط

  Journal of Advances in Environmental Health Research (JAEHR) is a quarterly peer-reviewed scientific […]

  NCGT01_poster

  اولین همایش ملی فناوری سبز و پژوهش های کاربردی” با کاربرد علم شیمی و مهندسی مواد،عمران و ورزش برای تولید و بازیافت مواد

  اولین همایش ملی فناوری سبز و پژوهش های کاربردی” با […]

0