اولویت بندی مقاوم سازی لرزه ای مدارس بنایی(مطالعه موردی شهرستان فومن)

اولویت بندی مقاوم سازی لرزه ای مدارس بنایی(مطالعه موردی شهرستان فومن)Reviewed by اولویت بندی مقاوم سازی لرزه ای مدارس بنایی(مطالعه موردی شهرستان فومن) on Dec 1Rating: 5.0اولویت بندی مقاوم سازی لرزه ای مدارس بنایی(مطالعه موردی شهرستان فومن)اولویت بندی مقاوم سازی لرزه ای مدارس بنایی(مطالعه موردی شهرستان فومن)

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی


نویسندگان :

1- ناصر ابراهیم نژاد گسکرئی ،مربی، گروه مهندسی عمران، واحد انزلی، دانشگاه آزاد اسالمی، بندر انزلی، ايران

2- علیرضا رجبی کالشمی، دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران، گرايش سازه، دانشگاه آزاد اسالمی، بندر انزلی، ايران


چکيده :

ایران از جمله کشورهایی است که گسل های فعال و خطرناک دارد و بسياری از شهرها و مراکز جمعيتی، سکونت گاهها و تأسيسات انسانی یا روی گسل ها یا در مجاورت آنها واقع شده اند. گسلها یکی از پدیده های مهم ژئومورفولوژیکی هستند که با فعاليت و حرکات خود باعث ایجاد زمين لرزه می شوند. نابودی سرمایه های ملی و انسانی بر اثر زمين لرزه های مخرب، لزوم توجه به مقاوم سازی ساختمان های موجود و ایمنی و مقاوم سازی ساختمان های موجود در برابر زلزله را اجتناب ناپذیر می کند. از جمله مراکز مهم که در برابر زمين لرزه و پيامدهای آن بسيار حساس اند. و از اهميت زیادی برخوردارند، مدارس و ساختمان های آنها هستند چرا که در هنگام فعاليت، جمعيت زیادی را در خود جای می دهند. در این مطالعه، خسارت و تلفات احتمالی مدارس برآورد شده و اولویت بندی بر مبنای کاهش بيشترین تلفات و خسارات احتمالی وارده تعيين شده است.
در این روش با تأثير فاکتورهای کيفی سازه و همچنين عوامل مدیرت بحران و توجه به تعداد جمعيت درمعرض خطر، ریسک لرزه ای تخمين زده شده است. برای ارائه کارایی این روش، مدارس شهرستان فومن به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و مدارس نيازمند مقاوم سازی اولویت بندی شدند.


کلمات کلیدی:

اولويت بندي، بنايی، لرزه اي، مدارس، مقاوم سازي