بررسی و تجزیه تحلیل لزجت توسط آنالیزور ترمومکانیکی

بررسی و تجزیه تحلیل لزجت توسط آنالیزور ترمومکانیکیReviewed by بررسی و تجزیه تحلیل لزجت توسط آنالیزور ترمومکانیکی on Nov 29Rating: 5.0بررسی و تجزیه تحلیل لزجت توسط آنالیزور ترمومکانیکیبررسی و تجزیه تحلیل لزجت توسط آنالیزور ترمومکانیکی

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی


نویسندگان:

1- علی ناصری، دانشجوی کارشناسی ارشد , مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

2- ناصر صادقیان، استادیار، مهندسی مکانیک ساخت و تولید ، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه


چکیده:

روشهای آنالیز و شناسایی مواد بسیار حائز اهمیت است.خواص فیزیکی و شیمیایی یک محصول به نوع مواد اولیه و ریز ساختار آن بستگی دارد بنابراین جهت شناسایی ویژگی های یک ماده و انجام پژوهش و نیز کنترل کیفیت محصوالت صنعتی، نیاز به شناسایی روشها و تجهیزات است.
گروه مهمی از روشهای آنالیز شیمیایی، آنالیز حرارتی است که به عنوان روشهای کمکی در شناسایی تغییر حالت فازی عمل می کند.این روشها اطالعات بسیار مفیدی از رفتار حرارتی مواد در اختیار قرار می دهند. در این مقاله اندازه گیری لزجت توسط روشهای مختلف تجربی با روش ترمومکانیکی بررسی شد و داده های اصلی لزجت برای شکل دهنده ی شیشه و کالکوژنیدی با آنالیز ترمومکانیکی بررسی و ترکیب دو روش آزمایش(روش نفوذ و روش صفحه موازی)استفاده گردید .

همچنین لزجت سرباره حاصل از زغال سنگ توسط ویسکومتر چرخشی و محدوده تغییر لزجت در نمونه های بسیار کوچک بوسیله روش لزجت و خمش پرتو شرح داده شد و با آنالیزور ترمومکانیکی بررسی گردید. نکات مهم و نتایج بدست آمده از این روشها بحث و جمع بندی شد که در نهایت، استفاده از آنالیز ترمومکانیکی نتایج قابل قبولی در مقایسه با روشهای ارائه شده از خود نشان داد.


کلمات کلیدی :

لزجت،تحلیل ترمومکانیکی،روش نفوذ،روش صفحه موازی،ویسکومتر چرخشی


منابع :

 [1] JOSEPH D. MENCZEL Alcon Laboratories Fort Worth TX, THERMAL ANALYSIS OF POLYMERS (2009) Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Published simultaneously in Canada 319-381

[2] www.tamadkala.com

[3] Petr Koštála,⁎, Tomáš Hofírekb, Jiří Málekb, Viscosity measurement by thermomechanical analyzer,(2017)

[4] S.M. Cox, J. Sci. Instrum. 20 (1943) 113–114.

[5] F.Q. Yang, J.C.M. Li, J. Non-Cryst. Solids 212 (1997) 126–135.

[6] Vargas, S.; Frandsen, F. J.; Dam-Johansen, K.; Rheological Properties of High-Temperature Melts of Coal Ashes and Other Silicates. Prog. Energy Combust. Sci. 2001, 27, 237- 429.

[7]Browning, Rajender P. Gupta, and Terry F. Wall , Measurement of the Viscosity of Coal Derived Slag

Using Thermomechanical Analysis, Received October 25, 2004. Revised Manuscript Received March 2, 2005