بررسی پارامترى مهاربند كمانش ناپذير تحت بار هاى استاتيكی سيكلی

بررسی پارامترى مهاربند كمانش ناپذير تحت بار هاى استاتيكی سيكلیReviewed by بررسی پارامترى مهاربند كمانش ناپذير تحت بار هاى استاتيكی سيكلی on Nov 30Rating: 5.0بررسی پارامترى مهاربند كمانش ناپذير تحت بار هاى استاتيكی سيكلیبررسی پارامترى مهاربند كمانش ناپذير تحت بار هاى استاتيكی سيكلی

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی


نویسندگان:

1- محسن يوسفي، دانشجوی دکتری مهندسي عمران سازه دانشگاه آزاد زنجان،
2- محمدقاسم وترتمیجاني ، عضو هیات علمي پژوهشگاه بین المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله


چكيده:

بادبند ها به عنوان نوعي سیستم کنترل غیر فعال، نقش موثری در ايجاد مقاومت سازه در برابر نیروهای جانبي مانند زلزله دارند. يکي از روش های بهره گیری بیشتر و اقتصادی تر از قابلیت بادبند ها استفاده از ظرفیت غیر ارتجاعي آنها است. بادبند های معمولي تحت کشش دارای عملکرد خوبي هستند، ولي در زير فشار دچار کمانش شده، شکل پذيری خوبي ندارند. بادبند های کمانش ناپذير بعلت خاصیت ذاتي خود با مانع شدن از کمانش پیش از تسلیم بادبند باعث افزايش شکل پذيری مي شوند. در اين مقاله به بررسي رفتار مهاربند های کمانش ناپذير تحت بارگذاری سیکلي پرداخته شده است با توجه به اينکه بارگذاری از نوع سیکلي استاتیکي بوده است رفتار نمودار های جذب انرژی هیسترزيس با مدل های مختلف از سه نمونه قاب مختلف که برای تقويت مهاربند استفاده مي شود مدلسازی شده است . در اين مقاله در تمامي نمودار های هیسترزيس در سیکل های ابتدايي مهاربند کمانش ناپذير مورد نظر که در محدوده االستیک نیز مي باشد رفتار سخت شونده از خود نشان میدهد اما در سیکل های پاياني که مهاربند وارد محیط پالستیک مي شود رفتار آن دارای زوال مقاومت است . يعني از هر سیکل به سیکل ديگر سختي آن کاهش مي يابد .


کلمات كليدی:

بادبند کمانش ناپذير ، نمودار جذب انرژی ،هیسترزيس،BRB