سیستم کنترل و بررسی کننده عملکردهای الکتریکی قلب با قابلیت پایش اطالعات از راه دور جهت جلوگیری از حمله قلبی

سیستم کنترل و بررسی کننده عملکردهای الکتریکی قلب با قابلیت پایش اطالعات از راه دور جهت جلوگیری از حمله قلبیReviewed by سیستم کنترل و بررسی کننده عملکردهای الکتریکی قلب با قابلیت پایش اطالعات از راه دور جهت جلوگیری از حمله قلبی on Nov 28Rating: 5.0سیستم کنترل و بررسی کننده عملکردهای الکتریکی قلب با قابلیت پایش اطالعات از راه دور جهت جلوگیری از حمله قلبیسیستم کنترل و بررسی کننده عملکردهای الکتریکی قلب با قابلیت پایش اطالعات از راه دور جهت جلوگیری از حمله قلبی

    سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی


نویسندگان:

1- امید حلمی سیاسی فریمانی، کامپیوتر ارشد کارشناس


چکیده :

هنگاهی که یک بیمار قلبی به پزشکی غیر از پزشک معالج خود مراجعه می نماید در این وضعیت نداشتن اطالعات کامل از شرایط قبلی بیمار، موجب تاخیر در درمان آن می گردد لذا ایجاد سازوکاری برای داشتن اطالعات کامل از بیمار هنگام معالجه هدف این مقاله بوده که با استفاده از تکنولوژِی این مهم عملیاتی خواهد شد همچنین می توان گفت با افزایش ارائه نتایج تحیلی قلب و دسترسی داشتن پزشکان به اطالعات در ۲۴ساعت حتی از راه دور کیفیت درمانی افزایش می یابد و لذا متخصصین قلب می تواند بیماران خود را ازراه دور کنترل کنند که سبب تسهیل خدمات درمانی به بیماران قلبی می شود.


کلمات کلیدی :

نوار قلب ،پایش ،راه دور