حذف شرط: تنها یک ستاره ایمنی؛ عملکرد ضعیف رنو ساندرو تنها یک ستاره ایمنی؛